Zápovědi Svaroga

 1. Važte si jeden druhého, syn Matky a Otce, muž se ženou žijte v souladu
 2. Na jedinou ženu musí muž sahat, neboť jinak nedojde spasení.
 3. Opusťte Křivdu a běžte k Pravdě, ctěte Rod svůj a Roda Nebeského.
 4. Ctěte tři dny v týdnu – třetí, sedmý a devátý. Slavte Velké Svátky. Postěte se všichni lidé třetího a sedmého dne. Pokud někdo v devátý den pracuje, tak z práce nebude mít užitek ani díky osudu, ani díky schopnostem, byť by jinak byl bez chybičky. Sedmý den je pro člověka, dobytek a ryby dnem klidu a tělesného odpočinku. Navštěvujte své přátele, mějte radost a zpívejte písně Bohům.
 5. Dodržujte Velký Půst od vynášení Morény do svatby Dživy. Chraňte se lidé v té době Křivdy, důrazně chraňte své břicho před jídlem, ruce před krádeží a ústa před pomlouváním.
 6. Připomeňte si vejce na počest vejce Kosčejů, které rozbil Dažbog náš, čímž vyvolal Potopu.
 7. Ctěte Krutý Týden – když smutnil Dažbog náš od přibití do záchrany Labutí – Dživou, tak i vy smutněte pokojně, nepijte nápoj chmelový a nevyslovte slovo nadávky!
 8. Oslavujte Kupalské dny. Vzpomínejte na vítězství Peruna, jak porazil zvíře – Skipera a jak svým sestrám dal Svobodu a očistil je ve vodách Irije.
 9. Oslavujte Perunův den. Vzpomeňte, jek Perun šel pátého dne k Divě žádat o ruku, jak Perun zvítězil a z Nebes snesl Boha Velese, vzpomínejte si na svatbu Perunovu.
 10. Ctěte Ladu Matičku a Nebeského Roda. Ochránce Rodů Rasy Velké a potomků Roda Nebeského.
 11. Po sklizni si vzpomínejte na Zlatohůrku, ctěte i den Volchva Moudrého, syna Indry, Jasného Sokola.
 12. Ctěte si den Makoše Matičky, Světlozářivé Velké Matky, Nebeské Bohorodičky.
 13. Ctěte den Tarcha Dažboga, připomínejte si jeho svatbu.
 14. Ctěte Velkou Ingliu a Bohů Vašich, kteří jsou skutečně posláni od Boha Roda Velkého.
 15. Uctívejte stáří a ochraňujte mládí, poznávejte Moudrost, kterou vám zanechali Předkové Vaši.
 16. S jinými Rody žijte v souladu, pomáhejte, když vás žádají o pomoc.
 17. Nelitujte položit svůj život na obranu svého Domu, na obranu Roda svého a Svaté Víry své, na obranu Svaté země své.
 18. Nevnucujte Svatou Víru násilím lidem a pamatujte, že výběr Víry je osobní záležitostí každého svobodného (volného) člověka.
 19. Ctěte PASCHU a vzpomínejte na patnáctiletý přechod z Daárie do Rassénie, jak šestnácté Léto slavili naši Předkové Nebeský Rod za záchranu před Velkou Potopou.
 20. Žijte ve svazku s Přírodou, neničte ji, neboť ona je oporou vašeho Života a celého živého Rodu.
 21. Nepřinášejte na Oltář krvavé oběti, nehněvejte vaše Bohy, neboť mrzké je jim přijímat nevinnou krev Božích tvorů.
 22. Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapiště a Svatiniště, pomáhejte všemi silami všem Poutníkům a Kapenům, kteří uchovávají Prastaré Tajemství, Slovo Boží, Slova Moudrosti.
 23. Nepožívejte pokrm s krví, neboť budete jako divoká zvířata a mnohé nemoci vás navštíví. Jezte stravu čistou, která roste na vašich polích, v lesích a ve vašich sadech. Tehdy nabudete ohromnou sílu, světlou sílu a nepostihnou vás choroby a bolesti se strádáním.
 24. Nestříhejte si vlasy plavé, vlasy různé, ani se šedinami, neboť nedosáhnete moudrosti Boží a ztratíte zdraví.
 25. Otče, vychovej syny a dcery, přiuč je životu správnému, vypěstuj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctění si stáří. Osviť jejich životy Svatou Vírou a Moudrostí Prvopředků.
 26. Nechvalte se svojí silou před slabými, aby se vystrašili a báli se vás, ale získávejte slávu v bojích s nepřáteli.
 27. Nemluvte lživě proti vašemu bližnímu, chraňte si ústa před pomlouváním a potupováním.
 28. Tvořte činy dobré ke slávě Roda Nebeského a velkých Předků Vašich a Svaté země vaší.
 29. Jaké činy vám učiní lidé, takové i vy čiňte jim, protože každý čin se měří svojí mírou.
 30. Darujte desátou část z vašeho dostatku Bohu Jedinému a stou část vůdci a jeho družině, aby ochraňovali vaši zem.
 31. Neodvrhujte neznámé a neobjasněné, ale usilujte se neznámé poznat a neobjasněné objasnit, protože Bohové pomáhají těm, kteří se snaží o poznání Moudrosti.
 32. Neberte život vašemu bližnímu, neboť jste mu jej nedali vy, ale Bohové. Ale nešetřete životy nepřátel, kteří napadají vás a země vaše, neboť oni proti vůli Bohů přišli.
 33. Nepříjímejte dary a a odměny za činy, které jste vykonali za pomoci Božích darů a to   ani za vaše dobré činy, neboť propadne Dar, který vám dali Bohové a nikdo neřekne, že tvoříte pro blaho.