Výchova dětí

Výchova dětí podle Slovanské tradice

(přednáška Julie Holíkové v Uherském Brodě 28.11.2017)
odkaz na záznam přednášky

VARNY
Lidé ve Slovanské společnosti byli rozděleni do VAREN (slovní základ VAR protože v dané varně mohli nejlépe rozvíjet své vrozené vlastnosti), příslušnost k Varně určovali žreci podle vyzařování dítěte, děti se vychovávaly s ohledem na příslušnost ke konkrétní varně aby co nejlépe rozvinuly svůj potenciál. Varny byly čtyři:
PRACOVNÍCI – mladé duše, fyzická práce, zemědělci, odpovídali za sebe a za svůj Rod
OBCHODNÍCI – starší duše, jezdili po světě, podnikali, byli zodpovědní za ostatní lidi
VÍTĚZOVÉ – další vývoj duše, bojovníci, zachránci společnosti, spravedliví vládcové
VĚDOUCÍ – vyvinuté duše, v úzkém kontaktu s Bohem, vše vidí jako spravedlivé, závěr pozemské pouti duše

ZASVĚCENÍ
Dítě v průběhu života procházelo zkouškami a zasvěceními. Byly to sváteční přechodové obřady.
Například: Dítě – Holčička – Dívka – Viesta – Vieduna – Matka – Babička
Pokud výchova neproběhne správně, vyvine se jen tělo a v těle ženy zůstane nezralá dívka.

První zasvěcní, pojmenování, MENOREČENÍ
– 3 dny po narození a tímto zasvěcením bylo dítě spojeno se Slovanským Rodem
– 12 let – děti dostaly při dalším zasvěcení další jméno.

POSTŘIŽINY
– 1 rok – ostříhání vlasů za účelem odstřižení od světa Navi. Chlapci se stříhali dohola a dívkám se zastřihly vlasy s 8 stran, protože muži jdou ke Světlu, zatímco dívkám zůstává kontakt se světem Navi. Vlasy se schovaly do dalšího zasvěcení

Do tří let zůstává dítě doma s rodiči, dostává se mu laskání, objímání, fyzického doteku.

Chlapec 3 roky – POSAZENÍ NA KONĚ
Kůň je přítel, pomocník, energie mužské síly a života, pozná jistého člověka a na nejistého reaguje. Chlapce posadili na koně a Otec s ním obešel 3x dům. Rodče sledovali, jak dítě reaguje a jak reaguje kůň. Při prvním kolečku jej otec chválil jako budoucího pána domu, vítěze a ochránce Rodu, při druhém kolečku jak je chytrý a silný a při třetím kolečku jak umí komunikovat s Bohy. Potom se rodiče chlapce zeptali, jestli ještě bude jezdit na koni. Jestli řekl, že ANO, tak vše proběhlo v pořádku, pokud NE, tak bylo nutno něco zrevidovat. Maminka a babička chlapce chválily, protože pochvala ženy dodává muži mužskou sílu.

Děvče 3 roky – ZÁŘ – zasvěcení budoucí Viesty
Maminky zavedly děvčata k vědoucím ženám, večer oslavily Bohyni večerní záře – Večernici. Ráno dívky umyly ve vodě s bylinkami a olejíčky a dívky dostaly naušnice zasvěcení podle bohyně Jitřenky. Naušnice měly kaminky podle Varny: červený-rodina, zelený-magie, fialový – bojovnice, bílý – žrica

Ve věku 3-7 let se již vychováválo podle příslušnosti k Varně. Záleželo na tom, jaké dítě do Rodu přišlo. Pokud do rodiny Vítěze přišlo dítě s Varny pracovníků, vychovávali ho k trpělivosti a pracovitosti, aby si dítě našlo to, co je jeho, a nenutili ho do další výuky.

Děti vždy u sebe měly peníze, aby se naučily s nimi hospodařit. V dětech se rozvíjela štědrost, dobrota, aby nebylo lakomé. Peníze dítě sbíralo a pak se učilo rozdávat.

Děti ve varně VÍTĚZŮ se učily, že Duch řídí Materii, učily ovládat psychické síly. Také musely pochopit, co je to láska k lidem a dobrota, jinak hrozilo, že se z nich stanou zabijáci.

Děti ve varně VĚDOMCŮ dostávaly informace, aby se mohly učit, četly, přemýšlely, analyzovaly. Pokud rodiče výchovu nezvládali, bylo nutné dítě poslat na výchovu k Vědomci

Děti byly vedeny k práci. Chlapci byli malí muži, učili se bojovat, pokud byl Otec mimo dům, chlapec přebíral odpovědnost za dům. Dívky se učily od Matky.

6-7let
Dítě už umělo pracovat, mělo fyzickou přípravu k práci, znalo Bohy, Předky a Kony Rodu

Nároky na morální výchovu
Nesmělo se
– nic nedělat, když ostatní pracují
– smát se starším lidem
– hádat se s váženými a dospělými lidmi, zvláště se staršími
– projevovat nespokojenost s tím, že nemají něco takového jako někdo jiný
– připustit, aby mu matka dala něco, co si nebere pro sebe, lepší jídlo, lepší bonbon
– dělat to, co odsuzují starší lidi
– nechávat staršího rodinného příslušníka samotného
– chystat se na cestu, aniž by poprosil o svolení staršího
– začínat jíst, aniž by pozval starší lidi
– nesedět, když dospělý stojí, zvláště starší člověk a jestli je to žena

Děti by měly znát zpaměti pravidla kulturního chování
– raduj se z úspěchu kamaráda
– vždy říkej jen pravdu
– měj odvahu přiznat svou chybu
– oceňuj důvěru rodičů a kamarádů
– nechval se ani nejkrásnějším skutkem, dobrý čin sám mluví za sebe
– jestli něco slíbím, tak slib dodržím
– opravdový kamarád se pozná nejen v radosti ale i v bídě, vždy pomůže, podpoří a ochrání před špatným skutkem
– nikdy neurážej ani slovem ani skutkem
– starej se o mladší, pomáhej jim, braň slabší
– chovej se tak aby ve tvé přítomnosti ostatním bylo radostně a příjemně

Když se dítěti něco přihodilo, tak ho neodsuzovali, ale probírali s ním, proč se to stalo.
Když se něco děje s dítětem, tak není v pořádku něco s rodiči. Děti do 7mi let nemají nemoci. Když jsou nemocní, tak je to výsledek nerovnováhy v rodinném prostředí.

Děti poslouchaly pohádky a vše se jim dostávalo do podvědomí

Pokyny pro dívky
– Buď vznešená a skromná, úcta k rodičům a starším lidem je hlavním ukazatelem tvé výchovy
– Pamatuj, že tvé chování je ukázkou fungování tvé rodiny, neseš v sobě Ducha svého Rodu a ukazuješ, čemu ses naučila, jak tě vychovali
– Vychování a sebeúcta je velmi důležitá, jen vychované dívky mají k sobě úctu, tvá sebeúcta je základem tvé cti a čest je pro dívku nejhlavnější hodnotou
– Tvou chytrost budou posuzovat podle tvých slov, jestli nevíš, jak rozumně odpovědět, raději mlč.
– Ve společnosti můžu se chovej důstojně, neřehtej se a nepřitahuj k sobě pozornost. Vychovaná dívka přitahuje svou diskrétností a taktem
– Nedopusť, aby tě ponižovali nebo vychvalovali. Vyhýbej se takovým lidem.
– Jestli kamarádíš s klukem, buď pozorná ve výběru kamarádů. Nauč své kamarády, aby si tě vážili a chovali se k tobě jako k holce. Nesnaž se být podobná klukům, protože stejně nebudeš jako oni, ale ztratíš své dívčí výhody. Nauč kluky vážit si tvého panenství a nauč je aby tě ochraňovali. Tím dostaneš víc – budeš mít opravdové kamarády a neztratíš svou osobnost. A navíc je to tvůj první úkol v ovlivňování mužské podstaty.
– Oděv holčičky má být čistý a akorátní, nenos oblečení a ozdoby, neodpovídající tvému věku tvá krása není krásou dospělé ženy, je ve tvé dětské něze a čistotě
– Poslouchej pokyny rodičů a dospělých, není dobré, aby se opakovaly 2x. Znamená to, že si jich nevážíš.
– Pamatuj, že tě pozorují starší lidé, kteří mají syny a dívají se, zda jsi dobrá pro jejich Rod
– Buď pracovitá, protože ženské tvoření zušlechťuje tvou Duši a tvoří krásu.
– Projevuj moudrost ve svých činech
– Dívka je pomocnicí Bohů v lidském Rodu. S její pomocí Bohové zajišťují prodloužení lidského Rodu.
– Uč se milovat a projevovat své pocity, Zaposlouchej se do Vody, Větru, Země, to jsou tví příbuzní, kteří tě, stejně jako Otec a Matka, učí. Pozoruj svět kolem sebe uč se všímat si jeho zákonitostí, zaposlouchej se do řeči stromů, keřů, uč se vidět jejich krásu. Pozoruj barvy květů jak jsou sladěny a v tomto pořadí je používej, když se oblékáš.
– Děvče musí znát své národní písně, své koledy. V tom je síla Rodu, to je dědictví, které dělá člověka člověkem.

Ještě před dalším zasvěcením proběhlo u dívky POSEZENÍ U KOLÉBKY. Dívka byla ponechána po celý den sama s malým dítětem, které již matka nekojila. Dívka získala obraz představy mateřství. Vše se dělalo v okamžiku, kdy již k tomu bylo dítě připraveno.

Ve věku 6-7 let byly děti již úplně samostatné, schopné postarat se o sebe.

Chlapci 6-8 let – zasvěcení OPÁSÁNÍ
Muži Rodu připravili pás pro chlapce. Otec chlapci říkal co od něj očekává, čemu se bude učit a jak to bude probíhat, zda doma nebo půjde k některému mistrovi. Když chlapce souhlasil, opásali jej na znamení, že je již odpovědný za svá slova a činy.

Děvčata 6-8 let – ZAPLETENÍ COPU
Vědoucí ženy mluvily s holčičkou a zjišťovaly, zda je už připravena. V té době už holčička uměla vařit a vyšívat. Vyšila na obřad ručník, který položila na stůl a hosté přinášeli dary. Pak jí rodiče zapletli copy – jeden cop zapletla matka a druhý cop zapletl otec na znamení, že ji stále bude doprovázet láska obou rodičů a vše zůstane v ní. Všichni slavili a holčička se starala o hosty jako paní domu.

Oslavy probíhaly bez alkoholu, protože alkohol požívá člověk, který nechce vidět svět.

Chlapci 12-14 let – JARENIE
Chlapce se vyučovali bohovým umění, učili se ovládat různí zbraně, také se učili přežít v těžkých podmínkách, rozdělat oheň, mimoto pokračovali v učení podle varen. Ve věku 12-14 let podstoupili zkoušku. Pokud ji složili, stali se dospělými a směli pobývat mezi muži.

Dívky 12-14 let – LELA
Zasvěcení Bohyni mládí a něžné lásky. Děti znaly své bohy a rozuměli živlům, vše vnímaly v obrazech a souzněly s přírodou.
Během tohoto zasvěcení dívky prožily mystérium ve společnosti dospělých žen. Ženy udělaly z trávy trůn a dívky – krásně oblečené a nazdobené, na něj posazovaly. Probíhala výměna energií mezi dívkami a ženami. Tančily se chorovody.
Po tomto zasvěcení proběhla zkouška. Rod a hosté se sešli a dávali dívce hádanky. Také musela zazpívat, zatančit a ukázat své dovednosti. Vyprávěla pohádku o svém životě, jaké má představy. Pak dostala jméno a stala se z ní VIESTA. Pokud zkoušku nesložila, byla NEVĚSTA.

Mezi 7-14 rokem si dívka připravovala výbavu, připravovala se na založení vlastní Rodiny. Vyšívala obraz svého budoucího muže, svého života, své rodiny.
Dívky tkaly PÁSY, které je spojovaly s Bohyní Makoš. Podle pásku, který tkala, se usuzovalo, zda bude mít osud dobrý nebo zlý (Dola a Nedola). Pásky se pak nosily pod oděvem jako ochranné Oberegy.

Žena VIESTA pak měla další zasvěcení jako OCHRÁNKYNĚ
Tvůrkyně Prostoru Lásky, ochránkyně Rodu a Rodiny.

Když se vdala, stala se VEDUNOU
každá žena byla kouzelnice, ovládala magii a přírodu

Chlapci postupovali ve výchově podle varen

Ve věku 14-15 let byly lidé dospělí. Byli to úplně samostatní a plnohodnotní příslušníci Občiny a byli plně odpovědni za sebe, za svá slova a za své činy. Byli propojeni s Bohem.

OBRAZY BOHŮ výchově dětí
Když nemáme představu, nemáme šanci dosáhnout cíle. Proto se dětem předkládaly obrazy Bohů a vše bylo směrováno k tomu, aby se jim připodobnily.

Když se dítě narodilo, od začátku je ochraňoval Kolada Božič, Bůh Mladého Slunce
Později dívky odpovídaly obrazu Bohyně UŠAS, Jitřenky a chlapci obrazu JARILY Slunce (den rovnodennosti)
Mladé dívky 11-14 let nabíraly podobu Bohyně LELY, jemná krása, probouzení.
Ženy se přibližovaly obrazu Bohyně LADY.

Lada odpovídá za Lásku
Lela odpovídá za intuici

VIESTA je Večernice. Bohyně UŠAS přivádí Slunci Dažbogovi koně a ten se po celodenní pouti po obloze vrací a předává koně Bohyni Viestě.

Děti se vychovávaly vlastním příkladem. Holčičku oblékali a zdobili, ale před očima měla svou krásnou maminku, jako předobraz toho, čím se chce stát.
Zasvěcovací rituály probíhaly uvnitř Rodiny, Rodu, nebo i dohromady pro celou Občinu. Ale vždy měl být přítomen člověk, který byl obeznámen s průběhem obřadu, člověk, který se umí napojit na Bohy. Ale v podstatě nelze udělat chybu, pokud je vše konáno z čistého srdce.

Děti jsou čisté. Pokud se dítě chová divně, znamená to, že je něčím napadeno. Osamocený domeček, o který se nikdo nestará: „Domku, Domečku, kdo v tobě bydlí?“ Přicházejí paraziti, 3x domeček obejdou a zeptají se, zda mohou vstoupit a když jim nikdo neodpoví, tak vstoupí: komár (stahuje energii z ostatních), myška (uspěchanost), žába (lakomství, ukecanost), zajíc (zbabělost), vlk (agresivita), medvěd (pýcha). Vždy paraziti dělali několik koleček a to znamená, že to bylo s dovolením těla.


VÝCHOVA PODLE BUKVICE

Řádky Bukvice jsou jako jednotlivá těla, která se v průběhu života budují a poznávají.
Těla: FYZICKÉ, ENERGIE, INFORMACE (svět navi), SMYSLŮ (intuice), RADOSTI (svatozář), KOUZLA (Volchvové), SVATOSTI (tělo Boha).

Jednotlivá písmenka v řádku jsou jednotlivé roky života dítěte.
FYZICKÉ TĚLO – narození, objevování světa
1. AZ – Bůh na zemi, vše se točí kolem dítěte
2. BOGI – zjišťuje, že kolem jsou další Bohové, rodiče, sourozenci
3. VIEDI – získávání znalostí
4. GLAGOLI- zdokonalování v řeči
5. DOBRO – konání dobrých skutků, už dokáže pomíhat
6. JESŤ – poznávání živlů a fyzického světa
7. JESM – zjišťĚní, že je něco mimo naše smysly
ENERGETICKÉ TĚLO – těla energií, těla emocí
8. ŽIVOT – probouzení života, 6iva, žát, otužování, sauna, baňa, pokud zdravá játra, má človk v sobě žár
9. DZIELO –existuje něco, co neznáme (třeba jak se rodí děti), je ohebná, čas rozvíjet ohebnost
10. ZEMLA- dítě musí pevně stát nohama na zem
11. IŽE -rovnováha fyzická a psychická, museli ustát chválu i nadávky
12. IŽEI -vstup Božského proudu přes páteř
13. INIT – společnost vrstevníků, hlídat kvalitu kamarádů
14. HERV -rozvinutá krása těla a duše

Dále to pokračuje a každý může vymyslet cokoliv, protože Bukvice bude fungovat 
49. bukvice ukončuje cyklus a člověk začíná znovu ale na vyšší úrovni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *